Wstąp do nas

International Police Association (w skrócie IPA) czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji zostało założone 01.01.1950 roku. Inicjatorem był angielski policjant Arthur Troop. Celem Stowarzyszenia jest wyznaczanie zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w dniu 8 maja 1979 roku. W założeniu niezawisłe, łączące wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, wykształcenie, pleć, rasę, kolor skóry, mowę, religię i neutralnie politycznie. Jest największym Stowarzyszeniem na świecie i zrzesza ponad 400.000 członków w 66 sekcjach narodowych. Dewizą stowarzyszenia w języku esperanto jest „Servo per Amikeco”, co znaczy „Służyć poprzez przyjaźń”. Celem Stowarzyszenia jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz angażowanie się w działalność społeczną i kulturalną. Jego głównym zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy policjantami na całym świecie oraz promowanie współpracy międzynarodowej. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkowstwa jest jego rodzinny charakter.

IPA daje Ci…

Szeroki program szkoleniowy we własnym Międzynarodowym Centrum Informacyjno-Szkoleniowym (IBZ) zamek Gimborn (Niemcy) z finansową dopłatą dla członków IPA, lokalne, regionalne i międzynarodowe zawodowe imprezy na na wszystkich kontynentach, funduje stypendia zagraniczne pogłębiające i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, organizuje corocznie międzynarodowe spotkania młodzieżowe dla córek i synów członków IPA oraz seminaria dla młodych adeptów policji, umożliwia korzystanie z niedrogich domów wczasowych krajowych i zagranicznych oraz wymianę doświadczeń zawodowych, niesie pomoc dla policjantów i ich rodzin, gdy znajdą się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Członkostwo…

Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej jak również emeryci i renciści tych służb. Członkostwo stowarzyszenia jest dobrowolne, a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. W Stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne, i asocjacyjne.
Członkowie IPA mają prawo: wybierać i być wybieranymi do władz, uczestniczyć w pracach organizacji; zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia. Każda osoba opłacająca składkę członkowską, otrzymuje legitymacje członkowską. Ponadto każda osoba stowarzyszona w Sekcji Polskiej IPA otrzymuje co roku naklejkę samochodową jako wyróżnika wśród uczestników ruchu drogowego.
Funkcjonariusz Straży Granicznej o przynależności do Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji obowiązany jest powiadomić przełożonego zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej i Decyzją 78 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 czerwca 2003 roku.

Więc nie zwlekaj i wstąp do IPA!
Składka członkowska wynosi 100 zł. Składka trafia do Sekcji Polskiej w wysokości 40 zł; do PGW trafia 15 zł, a do dyspozycji Przemyskiego Regionu pozostaje 45 zł.
Płatne jednorazowo 100 zł rocznie dla członków IPA. Wpłaty dokonuje się bezpośrednio u skarbnika albo koordynatora w jednostce Policji lub Straży. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Przemyskiego Regionu termin wpłat upływa z dniem 31 marca danego roku kalendarzowego.
Składkę można również wpłacać na rachunek bankowy:
47 8642 1155 2015 1506 0396 0001 PBS O/Przemyśl.
Płatne jednorazowo 120 zł dla nowo wstępujących w tym 55 zł składka członkowska, 20 zł wpisowego i 45 zł składka członkowska na rzecz Przemyskiego Regionu. Wszyscy chętni do wstąpienia proszeni są o czytelne wypełnienie deklaracji członkowskiej.
Wypełnioną (czytelnie) deklarację członkowską można przekazać każdemu z członków Prezydium Regionu. Uprawnionymi do podpisywania deklaracji są: przewodniczący lub sekretarz.