Wstąp do nas

DEKLARACJE PRZEMYSKIEGO REGIONU IPA

 

Członkostwo…

Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej jak również emeryci i renciści tych służb. Członkostwo stowarzyszenia jest dobrowolne, a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. W Stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne, i asocjacyjne.
Członkowie IPA mają prawo: wybierać i być wybieranymi do władz, uczestniczyć w pracach organizacji; zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia. Każda osoba opłacająca składkę członkowską, otrzymuje legitymacje członkowską. Ponadto każda osoba stowarzyszona w Sekcji Polskiej IPA otrzymuje co roku naklejkę samochodową jako wyróżnika wśród uczestników ruchu drogowego.
Funkcjonariusz Straży Granicznej o przynależności do Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji obowiązany jest powiadomić przełożonego zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej i Decyzją 78 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 czerwca 2003 roku.

Decyzja 78 KGSG przynależność do IPA

Więc nie zwlekaj i wstąp do IPA!
Składka członkowska wynosi 100 zł. Składka trafia do Sekcji Polskiej w wysokości 40 zł; do PGW trafia 15 zł, a do dyspozycji Przemyskiego Regionu pozostaje 45 zł.
Płatne jednorazowo 100 zł rocznie dla członków IPA. Wpłaty dokonuje się bezpośrednio u skarbnika albo koordynatora w jednostce Policji lub Straży. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Przemyskiego Regionu termin wpłat upływa z dniem 31 marca danego roku kalendarzowego.
Składkę można rónież wpłacać na rachunek bankowy.
Numer konta: 04 1090 2750 0000 0001 3709 8244 Santander Bank Polska O/Przemyśl. Nowowstępujący składając deklarację wpłaca jednorazowo 120 zł w tym:  55 zł składka członkowska, 20 zł wpisowego i 45 zł składka członkowska na rzecz Przemyskiego Regionu. Wszyscy chętni do wstąpienia proszeni są o czytelne wypełnienie deklaracji członkowskiej.
Wypełnioną (czytelnie) deklarację członkowską można przekazać każdemu z członków Prezydium Regionu. Uprawnionymi do podpisywania deklaracji są: przewodniczący lub sekretarz.